HCS-6 – A parancsnok törvénye (üres táblázat)

A táblázat oszlopai a következők:

Hiv. szám
A könnyebb hivatkozás kedvéért a sorszámozás folytonos.
Kihágás
A Vétség/Bűn maga
Alkotmányos?
Megsérti a szcientológia hitvallását, kódexét vagy alapjait, azaz a szcientológia alkotmányát?
Megjegyzések
Megjegyzések
Hasonlítva?
Mely szabályokkal lett összehasonlítva?
Osztályzat
Osztályzat (A flunk megbukott, az összes többi átment)
Vétségek
Tech vétségek
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
1 Tudatos és ismételt eltérések a standard technológiától, az oktatási eljárásmódoktól vagy az irányelvektől.
2 Ismert bajforrásnak, illetve egy elnyomó személy vagy csoport családjának vagy támogatóinak auditálása.
3 Az Auditorkódex megszegése, amelyek a preclearnél nyugtalanságot eredményeznek.
4 A Tanfolyamfelügyelő kódex követésének elmulasztása, ami a tanulóknál nyugtalanságot okoz.
5 Adatok vagy információk közzététele nem megfelelő fokozatoknak vagy jogosulatlan személyeknek vagy csoportoknak, illetve adatok vagy információk széleskörű közzététele az erre való felhatalmazás nélkül.
6 [*] Bármely munkatársi auditor olvashatatlan jelentést ad le.
7 [*] Bármely munkatársi auditor hamis TA-t tanúsít vagy hamisan jelenti le egy eljárás ellaposítását.
8 [*] Bármely munkatársi auditor a szervezet egy preclearjén olyan eljárást futtat, amely a szintek és a fokozatok HCOB-iben nem szerepelnek.
9 [*] Az eljárások megváltoztatása vagy nem standard értelmezése
10 [*] Bármely munkatársi auditor egy precleart a következő fokozat helyett a preclear szintje felett futtat, vagy egy fokozat eljárásait nem sorrendben futtatja.
11 [*] Bármeny tanuló, aki tanulóként a technológiát tudatosan megváltoztatja, az eljárásokat helytelenül alkalmazza, vagy a technológiát a fizető precleareken, az alacsonyabb szintű tanulókon vagy a közönségen jogosulatlanul alkalmazza.
12 [*] Egy tanuló szóbeli technikai adatra vagy szokatlan megoldásra vonatkozó követelésére mást válaszolni, mint az engedélyezett Az anyag a (HCOB-ben, iránylevélben vagy hangszalagon) található., Mit állít az anyagod? Milyen szót vétettél el a (HCOB-ben, iránylevélben vagy hangszalagon)?, valamint a szokatlan auditálási megoldásokra vonatkozó kérések esetén: Valójában mit tettél?
Általános vétségek
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHason-
lítva?
Osztály-
zat
13 Nem-teljesítés.
14 Udvariatlanság.
15 Az engedelmesség megtagadása.
16 Anyagi vagy forgalomveszteséget eredményező tévedések.
17 Olyan tettek vagy mulasztások, amelyek a felettes státusának elvesztését vagy a felettes megbüntetését eredményezik.
18 Hanyagság vagy durva hibák, amelyeknek következtében a Válság képletét kell alkalmazni az illető személyre, részlegre, egységre, alosztályra, szervezetre, zónára vagy osztályra.
19 Mókusokkal folytatott folyamatos kapcsolat.
20 A szervezet felszerelésének nem megfelelő használata, elvesztése vagy rongálása.
21 A szervezet felszerelésének pazarlása.
22 A pénzalap pazarlása.
23 A felsőbb szintű irányelvek megmásítása vagy azok folyamatos figyelmen kívül hagyása.
24 Valaki következetesen és ismétlődően nem viseli a kalapját a dev-t-t illetőleg.
25 E-méteres ellenőrzés visszautasítása.
26 Auditálás visszautasítása, amikor azt magasabb hatóság rendeli el.
27 Tanfolyam vagy osztály megzavarása.
28 Egy gyűlés félbeszakítása.
29 Ha valakiről kiderül, hogy felfedetlen bűnöző múltja van ebben az életében.
30 Ha valakiről kiderül, hogy nem fedte fel, hogy állást töltött be egy elmegyógyintézetben.
31 Mulasztások, amelyek rossz hírnevet vagy anyagi veszteséget eredményeznek.
32 Nem elegendő vagy csökkenő bevétel vagy forgalom egy részlegben, egységben, alosztályban, szervezetben, zónában vagy osztályban.
33 Nem nyugtázni, nem továbbítani vagy nem teljesíteni egy ügyvezető munkatárs egyértelmű és legális utasítását.
34 A kötelesség elhanyagolása.
35 [*] Engedélyezett kiadvány, olyan anyagok kiadása, amelyre az illetőnek nincs felhatalmazása.
36 Bűnrészesség.
37 [*] Bármely felsőbb szervezet munkatársa, aki egy VÁLSÁG ÁLLAPOTÁBAN található szervezetről, részlegről, egységről létfontosságú adattal rendelkezik, vagy olyan információval rendelkezik, hogy az VÁLSÁG ÁLLAPOTÁBA besorolandó, és ezt a szervezetében nem hozza hatékonyan a felettesei tudomására.
Etikai vétségek
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHason-
lítva?
Osztály-
zat
38 Nem jelenni meg tanúként vagy érintett félként a Tényfeltáró Bizottság előtt, amikor erre személyesen vagy ajánlott levélben kapunk idézést.
39 Vallomástétel megtagadása a Tényfeltáró Bizottság előtt.
40 Megvetés vagy tiszteletlenség tanúsítása a Tényfeltáró Bizottság iránt, amikor előtte áll valaki.
41 Olyan dokumentumok megsemmisítése, amelyeket a Tényfeltáró Bizottság igényel, vagy ezek bemutatásának megtagadása.
42 Bizonyíték visszatartása.
43 Hamis eskütétel aláírással ellátott nyilatkozatban vagy nyomtatványon.
44 Az igazságszolgáltatás hátráltatása.
45 Tényfeltáró Bizottságban való részvétel megtagadása.
46 Tényfeltáró Bizottság tagjaként a szavazás megtagadása.
Bűnök
Nem-teljesítések és figyelmen kívül hagyások
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
47 Sürgős és életbevágó utasítások nem-teljesítése, ami rossz hírt kelt a közönség szemében.
48 A Szcientológiát vagy a Szcientológusokat kockázatnak kitenni.
49 Olyan mulasztások vagy nem-teljesítések, amelyek komoly beavatkozást igényelnek a felettesektől, idő- és pénzigényesek, és dev-t-vel járnak.
50 A Nemzetközi Testület egy tagjától vagy egy helyettes testületi tagtól származó egyértelmű és legális utasítás nyugtázásának, továbbításának vagy teljesítésének elmulasztása vagy megtagadása.
51 Illegális utasítások, illegális helyi irányelvek vagy alter-is követése, tudván, hogy ezek eltérnek vagy ellenkeznek azokkal, amelyeket a Nemzetközi Testület adott ki.
52 Nem jelenteni közvetlenül egy részlegben, egységben, alosztályban, szervezetben, zónában vagy osztályon lévő, a Nemzetközi Testület irányelveitől való kirívó eltéréseket.
53 Rangidős ügyvezetőként hosszú időre távol lenni a poszttól anélkül, hogy osztályunk testületi tagját tájékoztatnánk.
54 Hagyni, hogy egy részleg, egység, alosztály, szervezet, zóna vagy osztály összeomoljon.
55 Helyettesként nem venni át az irányítást egy olyan krízisben, amit máshogyan nem kezelnek.
56 Egy felfedezett bűnt vagy főbenjáró bűnt nem jelenteni a legközelebbi Szcientológia szervezet HCO-jának, olyankor amikor az illető vezető pozícióban van, illetve Tényfeltáró Bizottság tagja, vagy tanú egy Tényfeltáró Bizottság előtt.
57 Jogorvoslati akció során kirótt büntetések elfogadásának megtagadása.
58 Egy ügyvezetőt agyondolgoztatni azáltal, hogy valaki elhanyagolja a kötelességeit.
59 Olyan munkatárs védelmezése, aki egy ebben a kódexben felsorolt bűnben vagy főbenjáró bűnben vétkes.
60 Olyan szabálysértések vagy mulasztások elkövetése, amellyel valaki felettesét, illetve egységének, alosztályának, szervezetének vagy zónájának felelősét személyes veszélybe sodorja és/vagy Tényfeltáró Bizottság, polgári vagy bűnügyi bíróság elé juttatja.
61 Olyan körülmények vagy szabálysértések elnézése, amelyek képesek egy tanfolyamot, részleget, egységet, alosztályt, szervezetet, zónát vagy osztályt összeomlasztani.
62 A Szcientológia szerzői jogainak, bejegyzett jegyeinek, védjegyeinek és bejegyzett neveinek védelmével kapcsolatos hanyagság vagy mulasztás.
63 Olyan kötelességmulasztás, ami katasztrófát eredményez, még ha valaki másnak sikerül is elhárítania a végső következményeket.
Pénzügyi bűnök
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
64 A szervezet tanulóinak vagy preclearjeinek magánjutalékért való átadása külső auditoroknak.
65 Szervezetbeli pozíciót magánpraxis kiépítésének szándékával elfoglalni. [* Most: Szervezetbeli pozíciót magánpraxis kiépítésére használni].
66 Munkatársként magándíj elfogadása azért, hogy külső precleareket auditáljunk, magántanfolyamokat tartsunk, tanulókat vagy szervezethez tartozó precleareket eddzünk vagy auditáljunk.
67 Sikkasztás.
68 Jutalék elfogadása kereskedőktől.
69 A szervezet felszerelésének újraeladása személyes haszonért.
70 Szervezeti pozíciót arra használni, hogy a közönségtől, egy cégtől, tanulótól vagy precleartől személyes vagy nem Szcientológiával kapcsolatos anyagiakra vagy szokatlan szívességekre tegyünk szert.
71 Hamis vételi megbízások kiállítása, benyújtása vagy elfogadása.
72 Számlák manipulálása.
73 A szervezet vagyontárgyainak illegális magunkhoz vétele vagy birtoklása.
74 Csalárd fondorlatokkal hitelt vagy pénzt szerezni.
75 Valaki pénz- vagy hitelszerzés céljából úgy tesz, mintha olyan Szcientológia bizonyítványai, osztályozása vagy jutalmai lennének, amilyenek nincsenek.
76 Adományok előzetes elfogadása olyan auditálási órákra vagy képzési tanfolyamokra, amelyeket azután az órákat és a képzésben eltöltött időt tekintve (de nem az eredményeket vagy az anyagot tekintve) nem szolgáltatnak le.
77 Lopás.
Tech bűnök
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
78 Lehetséges bajforrásnak lenni vagy azzá válni anélkül, hogy jelentenénk, vagy lépéseket tennénk ezzel kapcsolatban.
79 Lehetséges bajforrásként nem a lehetséges bajforrás-állapot kezelését célzó auditálást kapni. [* Most: Lehetséges bajforrásként auditálást kapni.]
80 Valaki visszatartja a helyi Szcientológia ügyvezetőktől, hogy ő lehetséges bajforrás.
81 Egy lehetséges bajforrást nem jelenteni a helyi HCO-nak.
82 A Szcientológia ártalmas használata.
83 Egy precleart nem a fokozatokon keresztül felvinni, hanem magasabb szintekkel lehengerelni.
84 Auditálni, segítséget vagy támaszt nyújtani egy elnyomó személynek vagy csoportnak.
85 Az adatok, információk, oktatási vagy admin eljárásmódok közzététele szerzőjének elismerése nélkül, vagy hamisan másnak tulajdonítani az elismerést ezekért.
86 Egy olyan praktikával összefüggésbe hozni a Szcientológiát, amelyhez semmi köze nincs.
87 Ártalmas, kirívó és folyamatos kódexszegések, amelyek jelentős zaklatottságot eredményeznek.
88 Bármilyen Szcientológia adat közzététele más néven.
89 [*] Ha egy tanuló egy másiknak helytelen technológia szándékos alkalmazásával sérelmet okoz, a tanfolyamfelügyelői bűn elkövetésével vádolhatják meg és a tanfolyamfelügyelők Etikai Bíróság összehívását kell, hogy kezdeményezzék.
90 [*] Bármely tanfolyamfelügyelő olyan módszert tanít vagy javasol, amely a HCOB-kben vagy a hangszalagokon nem található meg, vagy létező HCOB-ket, irányleveleket vagy hangszalagokat hagy figyelmen kívül.
91 [*] Bármely munkatársi auditor szóban vagy auditorjelentésben írásban hamisan jelent.
92 [*] Egy tanuló jogtalanul beiratkozik.
93 [*] A HCO tekintélyét egy tanuló vagy preclear hamis tanúsításával veszélybe sodorni.
94 [*] Tanfolyamot ellenőrzőlap nélkül elindítani.
95 [*] Egy tanuló ellenőrzőlapját annak kiosztása után megváltoztatni.
96 [*] Egy Erő-auditor szóbeli vagy írásbeli tanácsokat kér vagy fogad el azzal kapcsolatban, hogy az Erő-eljárásokat hogyan kell futtatni, egy olyan személytől, aki azokat nem végezte el.
97 [*] Bármely auditor, aki anélkül fogad el szokatlan megoldásokat, hogy munkaveszélyeztetési jelentést töltene ki, vagy pedig szokatlan megoldásokat használ, Bűn elkövetésével kell megvádolni és Etikai Meghallgatást kell számára tartani. Egy szokatlan megoldás javaslatának nem-jelentését vagy annak felhasználását szintén kezelni kell. Egy szokatlan megoldás az, amely a létező technológia magmásításának helyrehozására fejlődött ki.
98 [*] Egy Lehetséges Bajforrás tudatosan hagyja, hogy egy Elnyomó személy anélkül kapjon processzinget, hogy azt az auditornak vagy a Szcientológia hatóságoknak jelentené.
Általános bűnök
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
99 Megszervezni vagy megengedni, hogy munkatársak, területi auditorok vagy a közönség csoportosuljon vagy összegyűljön abból a célból, hogy egy felettes utasításai ellen tiltakozzanak.
100 Helyi Szcientológia címet használni arra, hogy a Nemzetközi Testülettől származó utasításokat vagy irányelveket érvénytelenítsük.
101 Valaki egy Szcientológusnak vagy munkatársnak adja ki magát, amikor erre nincs felhatalmazva.
102 Engedelmesség megtagadására való felbujtás.
103 Helyi erőket arra szítani, hogy egy felettesre nyomást gyakoroljanak.
104 Destruktív híreszteléseket terjeszteni rangidős Szcientológusokról.
105 Olyan életbevágó jelentésekben, amelyek befolyással lehetnek helyettes testületi vagy testületi döntésekre, úgy tenni, mintha az illető sokak véleményét fejezné ki (a "mindenki" használata).
106 A fegyelem fenntartásának megtagadása.
107 Hamis jelentések írásával elérni, hogy egy másik munkatársat megbüntessenek.
108 Felettes hatóságtól származó kommunikáció meghamisítása.
109 Telexüzenet vagy távirat meghamisítása.
110 Hamis jelentések írásával presztízsveszteséget okozni egy másik munkatársnak, vagy azt, hogy megbüntessék.
111 Megpróbálni egy ártatlan munkatársra hárítani a felelősséget saját szabálysértéseinek következménye miatt.
112 A Szcientológia vagyontárgyainak szándékos elvesztése vagy tönkretétele.
113 Komoly és elítélendő felfordulás okozása, amely rosszhírbe keveredést okoz.
114 Szcientológia anyagokat vagy irányelveket nevetség, megvetés vagy gúny tárgyává tenni.
115 Szcientológia oktatót vagy előadót közbeszólásokkal heccelni.
116 Megtévesztő módon lealacsonyítani egy auditor technikai megbecsülését.
117 Valaki vezető munkatársnak adja ki magát.
118 Annak elnézése, hogy a Szcientológia szót használatában vagy gyakorlásában elnyomják.
119 Súlyos testi sértés.
120 Elnyomó cselekedetben tudatosan bűnrészesnek lenni.
Főbenjáró bűnök (elnyomó cselekedetek)
A szcientológia™ és a szcientológusok elleni támadások
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
121 Olyan törvények vagy szabályok előterjesztése, ajánlása, illetve megszavazása a törvényhozás vagy helyi rendeletek számára, amelyek a Szcientológia elnyomását célozzák.
122 Ellenségesen tanúskodni a Szcientológia állami vagy nyilvános kivizsgálása során annak elnyomása céljából.
123 Nyilvános nyilatkozatok a Szcientológia vagy Szcientológusok ellen, de nem megfelelően összehívott Tényfeltáró Bizottságok előtt.
124 Polgári hatóságoknak feljelenteni, illetve ilyen feljelentéssel fenyegetni a Szcientológiát, illetve Szcientológusokat arra törekedvén, hogy elnyomják a Szcientológiát vagy Szcientológusokat a standard Szcientológia gyakorlása, illetve az abban való részesülés miatt.
125 Polgári pert indítani bármely Szcientológia szervezet vagy Szcientológus ellen, beleértve a számlák nem fizetését vagy a visszatérítés elmulasztását anélkül, hogy előbb a Nemzetközi Igazságügyi Főnök figyelmét felhívták volna az ügyre, és erre választ kaptak volna.
126 Szcientológia-ellenes levelek írása, illetve Szcientológia- vagy Szcientológus-ellenes adatok szolgáltatása a sajtónak.
127 [*] A Szcientológia ellen a nyilvánosság előtt ellenségesen tanúskodni.
128 Szcientológia-ellenes csoportok vagy személyek alkalmazásában állni.
129 Beszivárogni egy Szcientológia csoportba, szervezetbe, vagy munkatársak közé elégedetlenség vagy tiltakozás szításának céljából, ellenséges erők felbujtására.
130 Lázadás.
131 Pénzt, szívességet, vagy bátorítást elfogadni a Szcientológia, vagy Szcientológusok elnyomására.
132 [*] Tiltakozásként vagy elnyomás céljából munkatársként vagy ügyvezetői pozícióból felmondani.
133 [*] Más csoport vagy kormányzat számára lopni vagy kémkedni.
134 Szcientológusokat bűnösnek nyilvánítani standard Szcientológia használatáért.
135 Rosszindulatú rémhírterjesztésbe bocsátkozni a célból, hogy a Szcientológia felső tisztségviselőinek vagy vezető neveinek hírnevét, vagy tekintélyét lerombolják, vagy hogy "megvédelmezzenek" egy pozíciót.
136 Egy Szcientológus személyt kiszolgáltatni a polgári vagy büntető törvénykezés követelésére jogszerű védelem, vagy törvényes tiltakozás nélkül.
137 [*] Feljegyzések meghamisítása, amellyel egy szcientológus szabadságát vagy biztonságát veszélybe sodorja.
138 Tudatosan olyan tanúvallomás tétele, a célból, hogy veszélybe sodorjon egy Szcientológust..
139 Szcientológusokat vagy Szcientológia szervezeteket zsarolással fenyegetni vagy zsarolni – mely esetben a zsarolási célokra felhasznált bűn teljesen az Etika hatókörén kívül kerül, és a zsarolás ténye felmentést ad a bűn elkövetése alól, amennyiben az nem ismétlődik meg.
140 Hamis történeteket terjeszteni a Clearek leértékelésére.
141 Becsületsértő és rágalmazó kijelentéseket tenni a Clearek állítólagos viselkedéséről.
142 [*] Gyilkosság, gyújtogatás, egy személy vagy tulajdonának megsemmisítése. [Most: Bármilyen személy vagy tulajdon elleni súlyos bűntett (például gyilkosság vagy gyújtogatás). — a fordító]
Megtagadás, elszakadás, eltérés
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
143 A Szcientológia, illetve Szcientológia szervezetekkel jó viszonyban álló Szcientológusok nyilvános megtagadása.
144 [*] A szcientológiától megválás bejelentése (de nem azért, mert egy szervezetet, helyet, helyzetet hagy el, vagy mert meghal).
145 [*] Megpróbálni felmondani, megszakítani egy tanfolyam vagy ülések elvégzését, és megfelelő erőfeszítések ellenére sem térni vissza.
146 [*] Minden bizonyítványról, osztályozásról és díjról (de nem posztról vagy helyről) lemondani
147 Továbbra is fenntartani a kapcsolatot egy a HCO által elnyomónak nyilvánított személlyel, illetve csoporttal.
148 Ténylegesen, vagy részben megkapott olyan standard képzésért vagy processzingért fizetett adomány teljes összegének, illetve egy részének visszatérítését követelni, ami még mindig elérhető, és kizárólag a visszatérítést követelő személy távozása miatt nem került szolgáltatásra (az adományt vissza kell téríteni, de ez az irányelv érvényes).
149 [*] Egy elnyomó cselekedetek elkövetésében bizonyíthatóan vétkes személy bűntársának vagy felbujtójának lenni. [Most: Egy elnyomó cselekedetek elkövetésében bizonyíthatóan bűnös személy kezelésének, illetve megtagadásának és a vele való kapcsolat megszakításának elmulasztása. — a fordító]
150 [*] Bizonyítványok, osztályozások és díjak elfogadása után a szcientológián kívül más mentális vagy filozófiai eljárásokra támaszkodni (kivéve az orvosi és műtéti eseteket).
151 [*] Egy elszakadt csoporttól kezelést kapni.
152 Továbbra is egy divergens csoport tagjának lenni.
153 Szakadár csoport szervezése Szcientológia adatok, vagy azok bármely részének felhasználására, hogy ezzel embereket vonjanak el a standard Szcientológiától.
154 Szakadár csoportok szervezése a Szcientológia gyakorlatától való eltéréshez, miközben azt továbbra is Szcientológiának nevezik, illetve úgy, hogy valami másnak nevezik.
155 Munkatársi, területi auditor vagy közönség találkozók összehívása a célból, hogy a Szcientológiát jogosulatlan személyek vagy olyan személyek kezébe adják, akik a Szcientológiát el fogják nyomni, vagy megfogják változtatni, vagy akiknek nem az a híre, hogy követik a standard vonalakat és eljárásokat.
156 Megpróbálni a Szcientológia egy területét elszakítani és megtagadni tőle a megfelelően kinevezett felsőbb hatósággal való kapcsolatot, személyes nyereségért, személyes hatalomért vagy azért "hogy megmentsük a szervezetet a Szcientológia magasabb tisztségviselőitől".
Tech főbenjáró bűnök
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
157 Csillagfokozatú ellenőrzések hiányának eltűrése, illetve az, ha nem ragaszkodnak a csillagfokozatú ellenőrzésekhez minden processzel és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó technológiával, valamint a vonatkozó iránylevelekkel kapcsolatban HGC gyakornokoknál, a Technikai osztályon levő munkatárs auditoroknál, a Kvalifikációs osztályon levő munkatárs auditoroknál, illetve gyakornokoknál, azokra a szintekre és akciókra, amelyeket használni fognak, mielőtt engedélyeznék nekik, hogy a szervezet preclearjeit auditálják, és olyan Tanfolyamfelügyelők esetében, akik Technikai és Kvalifikációs osztályokon oktatnak vagy vizsgáztatnak, vagy az ezen irányelv érvényre juttatásához való ragaszkodás elmulasztása, illetve ezen irányelv érvénybe lépésének megakadályozása, vagy az ellenőrzések vagy listák minimalizálása.
158 [*] Úgy tenni, mintha egy szervezet létezne, miközben a Techen és a Kvalon egy munkatárs vagy személy sincs jelen.
Anyagok bűnös kiadása
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
159 [*] Hamis, tiltott vagy veszélyes adatok nyilvános közzététele.
Szándékos félrealkalmazás
Hiv.
szám
KihágásAlkot-
mányos?
MegjegyzésekHasonlítva?Osztályzat
160 [*] Valójában minden Ügyvezetői Tanács, amely anélkül hoz etikai büntetéseket, hogy etikai jutalmakat is osztana, joggal vádolható szándékos félrealkalmazással.
HCS-6 - A parancsnok törvénye Szent Tehén Sorozat HCS-7 - A kritizálás kritikája